(Tijdelijke) Gebruiksvoorwaarden Elyze dashboard

(Tijdelijke) Gebruiksvoorwaarden Elyze dashboard

Elyze

 • Naar Werk B.V. (hierna: “Naar Werk”) stelt onder de navolgende voorwaarden haar matchingsplatform t.b.v. overheidsklussen met de naam Elyze beschikbaar. Elyze maakt het mogelijk dat ambtenaren en managers elkaar in een veilige web-omgeving kunnen interesseren voor tijdelijke overheidsklussen en met elkaar nadere informatie kunnen delen. De mobiele ambtenaren worden in deze gebruiksvoorwaarden verder als kandidaten aangeduid.
 • Elyze dient als hulpmiddel voor managers en andere leidinggevenden die werkzaam zijn bij de overheid (hierna aangeduid als “gebruiker”).
 • Het gebruik van Elyze is uitsluitend toegestaan ten behoeve van werving- en -selectie bij zoekopdrachten naar tijdelijk personeel voor klussen bij de eigen overheidsorganisatie van gebruiker.
 • De gebruiker die niet zelf in overheidsdienst werkzaam is, is uitsluitend gerechtigd tot het gebruik van Elyze ten behoeve van de uitvoering van de betreffende tijdelijke functie voor de betreffende  overheidsdienst.
 • Door gebruik te maken van Elyze gaat de gebruiker akkoord met de hierna genoemde voorwaarden tenzij gebruiker met Naar Werk individueel andersluidende voorwaarden is overeengekomen.

Eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten op Elyze, op de onderliggende programmatuur en alle daarbij behorende documentatie met inbegrip van alle daarin aangebrachte wijzigingen, verbeteringen en updates, van welke aard dan ook, behoren bij Naar Werk, dan wel bij haar softwareleveranciers.
 • Deze gebruikersvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.
 • De eigendomsrechten ten aanzien van de middels Elyze gedeelde informatie blijven eveneens voorbehouden aan diegene die de informatie beschikbaar heeft gesteld.
 • Zodra de pilot “Samen Leren” voor gebruiker is verlopen danwel de onderliggende overeenkomst tussen Naar Werk en haar opdrachtgever is beëindigd is Naar Werk gerechtigd de gebruiksrechten van gebruikers zijnde deze opdrachtgever onmiddellijk in te trekken.

Toegestaan gebruik

 • De gegevens en de getoonde voorkeuren die door kandidaten middels het systeem beschikbaar zijn gesteld mogen uitsluitend worden geraadpleegd ten behoeve van de klus waarvoor de kandidaat interesse heeft getoond en zijn of haar gegevens heeft opengesteld.
 • Gebruiker mag de inloggegevens van Elyze en de daarin beschikbaar gestelde gegevens niet verder verspreiden dan functioneel noodzakelijk is en nooit aan derden buiten de eigen organisatie verstrekken. Gebruiker blijft daarbij zelf verantwoordelijk voor het behouden van een veilige netwerkomgeving en het voorkomen van datalekken.
 • Gebruiker erkent het uiterst vertrouwelijk karakter van de door een kandidaat getoonde interesse voor een klus. Het is gebruiker verboden contact op te nemen met derden, waaronder de huidige werkgever van de kandidaat, zonder dat de kandidaat daartoe expliciete toestemming heeft gegeven. Indien en voor zover gegevens intern noodzakelijkerwijs gedeeld dienen te worden, verplicht gebruiker zich zorg te dragen voor doorwerking van de geheimhoudingsverplichting.
 • Het is gebruiker verboden om middels Elyze beschikbaar gestelde informatie buiten Elyze op te slaan.
 • Naar Werk is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de inloggegevens of de ongeautoriseerde toegang tot Elyze of in een gebruiksaccount opgeslagen informatie. Naar Werk heeft het recht om de toegang tot Elyze en/of het gebruikersaccount voor gebruiker tijdelijk te ontzeggen, indien gebruiker in strijd met deze voorwaarden handelt. 
 • Elyze mag uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden worden gebruikt. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van Elyze en aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeautoriseerde gebruik en/of het gebruik van Elyze voor niet toegestane of illegale doeleinden.
 • De gegevens die in Elyze worden verzameld en verwerkt, mogen uitsluitend worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij de toegang tot de informatie is beperkt tot de bovenbedoelde gebruikers.
 • Naar Werk kan naar eigen inzicht een account blokkeren of het gebruiksrecht van Elyze beëindigen als de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden overtreedt of anderszins niet naleeft.

Vereisten

 • Ter voorkoming van misbruik en/of storingen en andere problemen dient de gebruiker ervoor te zorgen dat diens randapparatuur, netwerk en verbindingen voldoende beveiligd zijn tegen virussen en ander onbevoegd gebruik door derden.
 • In het geval dat desondanks sprake is van een datalek waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, is gebruiker gehouden dit per omgaande aan Naar Werk te melden, zodat deze de verantwoordelijke voor de verwerking kan instrueren het datalek binnen de wettelijk voorgeschreven 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.

Aansprakelijkheid

 • Naar Werk staat er niet voor in dat de software van Elyze of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken, kunnen en worden verbeterd.
 • Naar Werk is evenmin verantwoordelijk voor vertragingen, storingen bij de levering of andere schade ten gevolge het gebruik van internet en elektronische communicatie.
 • Naar Werk is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, die door gebruiker danwel kandidaten wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van Elyze.
 • Naar Werk sluit voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan elke vorm van aansprakelijkheid jegens gebruikers , kandidaten of derden voor zowel directe als indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) uit.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

 • Naar Werk behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op enig moment te wijzigen. De bijgewerkte versie van de overeenkomst gaat in zodra deze is gepubliceerd via Elyze. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken. Als de gebruiker Elyze na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat de gebruiker met deze wijzigingen instemt.

Rechtskeuze

 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.