Privacyverklaring tijdelijke arbeidsbemiddeling Naar Werk

Privacyverklaring tijdelijke arbeidsbemiddeling Naar Werk

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Naar Werk B.V. (hierna: Naar Werk) het bedrijf achter Elyze, het product dat overheidsmedewerkers helpt bij het vinden van hun volgende klus bij een andere overheidsdienst of gemeente. Neem de tijd om deze privacyverklaring door te nemen en laat het ons weten als u vragen hebt.

U bezoekt de website (https://www.elyzeapp.nl) of wilt gebruik maken van de mobiele applicatie (“app“) van Elyze. Als gevolg hiervan verwerkt Naar Werk gegevens over u die bestaan uit “persoonsgegevens“. Naar Werk beschouwt de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy als zeer belangrijk.

In deze verklaring wordt beschreven hoe Naar Werk omgaat met uw persoonsgegevens. Veel daarvan is softwarematig geregeld. Daarom vragen wij u voorafgaand aan het eerste gebruik van de website en de app akkoord te gaan met onze wijze van gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast naar de actuele praktijk, verbeteringen van de applicatie en de ontwikkeling van het privacyrecht. De meest recente versie kunt u vinden op onze website: https://www.elyzeapp.nl/privacy/ Als gebruiker van de app wordt u automatisch van een wijziging op de hoogte gesteld.

2. Verantwoordelijke

Naar Werk is een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Naar Werk beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Naar Werk is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

3. Contactgegevens

Naar Werk B.V.
Bleiswijkseweg 37
2712 PB Zoetermeer
06-11074879 / 06-53819460.
https://www.naarwerk.com

Naar werk maakt gebruik van een externe Privacy Officer. Deze is te bereiken via privacy@naarwerk.com.

4. Verwerken van persoonsgegevens

Naar Werk verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (postcode en huisnummer)
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • LinkedIn-pagina (optioneel)
 • Geslacht (optioneel)
 • Geboortedatum (optioneel)
 • LinkedIn-pagina (optioneel)
 • Regio (optioneel)
 • Domein (optioneel)
 • Competenties (optioneel)
 • Opleiding (optioneel)
 • Werkervaring (optioneel)
 • IP-adres
 • Logingegevens

Naar Werk gebruikt de naam,  adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact te kunnen onderhouden. De overige optioneel gegeven informatie is van nut voor een optimale werking van de arbeidsbemiddeling. Het IP-adres en de logingegevens dienen ter voorkoming dat derden zich onbevoegd inzage in de gegevens kunnen verschaffen.

Buiten het IP-adres verwerkt Naar Werk de opgesomde persoonsgegevens uitsluitend als u deze zelf aan haar verstrekt. Dat gebeurt als u een account aanmaakt in de rol van kandidaat. U geeft Naar Werk daarbij toestemming om de gegevens te verwerken en te delen op de wijze zoals dat in deze verklaring staat beschreven.

Daarnaast verwerkt Naar Werk persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt om de slagingskans van een passende match te vergroten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om competenties, opleiding en werkervaring.

Bij uw eerste aanmelding voor arbeidsbemiddeling via de app of de website wordt gecontroleerd of u aan de aan deelname gestelde eisen voldoet. Indien dat niet het geval is stellen wij u daarvan op de hoogte en worden uw gegevens gewist.

5. Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naar Werk vraagt u bij het gebruik Elyze niet om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond en strafrechtelijke persoonsgegevens. Indien u desalniettemin dergelijke gegevens via de chatfunctie met derden deelt, zal Naar Werk deze gegevens (onbewust) bewaren om de geschiedenis van de chatgesprekken voor u beschikbaar te houden. Raadplegen van de chatgegevens door medewerkers van Naar Werk en derden is technisch onmogelijk gemaakt.

6. Grondslag van de verwerking

Naar Werk moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Naar Werk gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het verrichten van haar bemiddelingsactiviteiten. De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens is de noodzaak van die verwerking voor het functioneren van de door u gekozen bemiddelingsfunctionaliteit, het voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Naar Werk bij gegevensuitwisseling met mogelijke in- of uitlenende overheden, tenzij uiteraard de belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden van een contactpersoon zwaarder wegen. Tenslotte verzamelen wij geanonimiseerde gegevens ter verbetering van onze diensten en ter informatie van overheden.

Naar Werk vraagt u vooraf expliciet om toestemming voor verwerking volgens deze verklaring.

7. Doel van de verwerking

Naar Werk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om antwoord te kunnen geven op de vragen die worden gesteld door de gebruikers;
 • om contact op te nemen in het belang van de correcte verwerking van gegevens;
 • om nieuwsbrieven en andere publicaties te kunnen toezenden;
 • om geschikte kandidaten te kunnen selecteren ter ondersteuning van zoekvragen van overheden;
 • om mogelijke kandidaten gericht te kunnen informeren over een vraag van een overheid;
 • ter voorkoming van misbruik van onze producten of diensten en de veiligheid van onze IT-systemen, -architectuur en -netwerken;
 • om overheden te interesseren voor onze diensten en deze te informeren over de behaalde resultaten;
 • om overige potentiële participanten voor onze diensten te interesseren;
 • voor analyse- en onderzoeksdoeleinden gerelateerd aan arbeidsmobiliteitsvraagstukken.

8. Bewaartermijnen

Naar werk bewaart persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG), om de gerechtvaardigde belangen van Naar Werk te behartigen en zo lang als zij daartoe wettelijk verplicht is of zolang daaruit aansprakelijkheden kunnen ontstaan. 

Uw gegevens worden binnen het systeem waarop Elyze draait bewaard totdat u deze aanpast of wist. De chatgeschiedenis zal worden gewist indien u twaalf maanden geen gebruik van de app heeft gemaakt. Uw persoonsgegevens worden gewist bij de eerst volgende systeem back-up nadat u zich als kandidaat heeft afgemeld alsmede als u in de voorgaande twaalf maanden geen gebruik van de app heeft gemaakt.

9. Delen van persoonsgegevens met derden

Naar Werk deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bemiddeling; voor analyse en onderzoek van arbeidsmobiliteitsvraagstukken en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het betreft betrokken overheden, ICT dienstverleners, accountants en adviseurs. Met bedrijven die voor Naar Werk gegevens verwerken stuit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Het gaat hierbij uitsluitend om regionale bedrijven en instellingen die eveneens onder het regime van de AVG werken. Doorgifte van gegevens naar een ander land wordt daarmee uitgesloten. Naar Werk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen totdat de door bemiddeling bij elkaar gebrachte partijen overgaan tot plaatsing van een kandidaat, waarmee de rol van Naar Werk eindigt. Voorzover Naar Werk persoonsgegevens aan andere derden verstrekt doen zij dit uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de persoon wiens gegevens het betreft of maakt zij de gegevens die het betreffen niet herleidbaar naar personen. Zonder dat u heeft aangegeven interesse te hebben in een specifiek omschreven klus, worden uw gegevens niet gedeeld met een overheidsmanager. Het is voor Naar werk en derden technisch onmogelijk gemaakt chatgesprekken die u binnen de app voert te raadplegen.

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, delen of op andere wijze overdragen aan derden die niet zijn aangegeven in deze privacyverklaring.

De hierboven genoemde derden zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen overigens wel worden ingezien door of doorgegeven aan nationale en/of internationale regelgevende, handhavende, openbare of gerechtelijke instanties, wanneer wij daartoe zijn verplicht door toepasselijke wet- of regelgeving of op hun verzoek.


10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Eenieder heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien en kan verzoeken om correctie of verwijdering daarvan. Eventuele toestemming voor de gegevensverwerking kan ieder moment worden ingetrokken. Voorzover de verwerking niet op toestemming berust is bezwaar tegen de verwerking mogelijk. Verwijdering en correctie van gegevens kunnen worden afgewezen voorzover een rechtmatig belang van Naar Werk zich daartegen verzet. Een en ander is aan de orde als de rechtspositie van Naar Werk door de aanpassing wordt geschaad. Daarnaast heeft een kandidaat het recht op overdraagbaarheid van zijn of haar gegevens naar een door deze persoon genoemde organisatie te sturen. Een en ander laat onverlet het recht van Naar werk om gegevens te verwijderen indien een gebruiker niet aan de aan deelname gestelde eisen voldoet.

Een verzoek of intrekking van toestemming tot, of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens wordt bij voorkeur ontvangen op: privacy@naarwerk.com. Er zal vervolgens ter controle contact worden opgenomen met de persoon wiens gegevens het betreft.

11. Beveiliging

Artikel 32 van de AVG verplicht Naar Werk om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Naar Werk neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het doel daarvan is ze te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of wijziging, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Bovendien voldoen wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de volgende verplichtingen:

 • we verzamelen en verwerken uitsluitend persoonsgegevens die toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn, zoals is vereist voor de bovengenoemde doeleinden;
 • wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens actueel en accuraat blijven (voor dit laatste kunnen we u vragen de persoonsgegevens die we over u bewaren te bevestigen en we vragen u ook om ons uit eigen beweging op de hoogte te stellen wanneer uw persoonlijke omstandigheden veranderen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens actueel worden gehouden); en
 • we kunnen gevoelige gegevens over uzelf die u vrijwillig verstrekt verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming en strikt zoals vereist voor de hierboven vermelde relevante doeleinden, waarbij de gegevens uitsluitend door het relevante personeel worden ingezien en verwerkt, onder de verantwoordelijkheid van een van onze vertegenwoordigers die is onderworpen aan een verplichting van professionele geheimhouding of vertrouwelijkheid.

Als u hierover desalniettemin twijfels heeft kunt u dat melden bij de Privacy Officer via privacy@naarwerk.com.

12. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verzonden wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt. We gebruiken cookies voor de hierboven vermelde doeleinden en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We gebruiken cookies niet om individuele bezoekers te volgen of om u te identificeren, maar om nuttige informatie te vergaren over de manier waarop onze website en apps worden gebruikt, zodat we deze kunnen blijven verbeteren voor onze gebruikers. Persoonsgegevens die worden gegenereerd door middel van cookies worden in een gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn onderworpen aan uw recht om bezwaar te maken tegen dergelijke gegevensverwerking, zoals hieronder uiteengezet.

In het bijzonder kunnen we de volgende soorten standaardcookies gebruiken:

 • cookies voor aanpassing van de gebruikersinterface (d.w.z. cookies die uw voorkeuren opslaan);
 • verificatiecookies (d.w.z. cookies die u in staat stellen onze websites te verlaten en ernaar terug te keren zonder uw identiteit opnieuw te moeten verifiëren);
 • cookies voor analyse door de eerste partij (d.w.z. cookies die de door u bezochte pagina’s opslaan en informatie verstrekken over uw interactie met die pagina’s); en
 • cookies voor analyse door derden (d.w.z. cookies van externe leveranciers die de statistieken van onze website volgen en omgekeerd).

U kunt uw browser zodanig aanpassen dat deze u op de hoogte stelt wanneer er cookies naartoe worden gestuurd. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit ook volledig weigeren door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen aan te passen. Tot slot kunt u ook reeds ingestelde cookies wissen.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe u cookies op uw apparaat kunt beheren de helpfunctie van uw browser of ga naar www.aboutcookies.org, dat uitgebreide informatie bevat over hoe u dit kunt doen op een breed scala van browsers (externe link).

13. Rechten en klachten

U kunt de volgende rechten uitoefenen onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in de wet zijn vastgelegd:

 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens zoals die door ons worden verwerkt en, als u van mening bent dat gegevens die op u betrekking hebben onjuist, verouderd of onvolledig zijn, om correctie of bijwerking ervan te verzoeken;
 • het recht op een verzoek voor het wissen van uw persoonsgegevens of de beperking daarvan tot specifieke categorieën van verwerking;
 • het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen communicatie voor direct marketing; en
 • het recht om de portabiliteit ervan te vragen, d.w.z. dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt aan u worden teruggegeven of aan de persoon van uw keuze worden doorgegeven, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, zonder belemmering van onze kant en met inachtneming van uw vertrouwelijkheidsverplichtingen.
 • Houd er echter rekening mee dat onder bepaalde omstandigheden uw weigering om cookies te accepteren of uw specifieke browserinstellingen van invloed kunnen zijn op uw ervaring van de website en u kunnen belemmeren bepaalde functies op onze website of app te gebruiken.

Als u een vraag hebt of de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@naarwerk.com met een scan van uw identiteitskaart voor identificatiedoeleinden. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw identiteit te verifiëren en bewaren de scan niet na afloop van de verificatie. Wanneer u ons een dergelijke scan stuurt, zorg er dan voor dat u uw foto en nationaal identificatienummer of equivalent op de scan onzichtbaar maakt.

Klachten over de naleving van deze privacyverklaring of over schending van privacyrechten in het algemeen door Naar Werk, kunnen eveneens worden ingediend bij de Privacy Officer via privacy@naarwerk.com.

Dit laat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens onverlet. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Toekomstige wijzigingen van of aanvullingen op de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring zullen u van tevoren worden meegedeeld door een individuele mededeling via onze gebruikelijke communicatiekanalen (bijv. per e-mail) en/of via onze websites of apps (via banners, pop-ups of andere meldingsmechanismen).